Ukazała się, wydana przez Radę Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN (druk wykonany przez Warszawską Drukarnię Naukową PAN) 2-tomowa monografia „Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie", zawierająca 63 opracowania naukowe.

W opracowaniach, stanowiących rozszerzoną wersję referatów wygłoszonych na I Kongresie Towarzystw Naukowych, odbytym w dniach 17-18 września 2013 r. w Warszawie, przedstawiono dotychczasowy wkład społecznego ruchu naukowego w rozwój i upowszechnianie nauki w Polsce oraz w rozwój kraju, regionów i lokalnych społeczności, dokonano oceny stanu i warunków działania społecznego ruchu naukowego w Polsce oraz obecne miejsce i rolę społecznego ruchu naukowego w systemie kultury, dziedzictwa narodowego i nauki, zwłaszcza jej upowszechniania w Polsce. W referatach i komunikatach, wygłoszonych na sesjach problemowych Kongresu, przedstawiono historię, dotychczasową działalność i dorobek poszczególnych towarzystw i stowarzyszeń naukowych i naukowo-zawodowych oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT. Przedstawiono także współdziałanie Polskiej Akademii Nauk ze społecznym ruchem naukowym oraz działania Rady Towarzystw Naukowych w okresie 50-lecia jej działalności w zakresie analiz stanu i systemu finansowania towarzystw naukowych.

Opublikowanie monografii ma na celu zwrócenie uwagi na warunki, w jakich działają towarzystwa i stowarzyszenia naukowe, na ich rolę w upowszechnianiu wiedzy, rozwoju innowacji, nauki i kultury, integracji środowisk lokalnych i regionalnych oraz na potrzebę prawnych unormowań w ustawodawstwie polskim i potrzebę wspierania finansowego przez państwo.